Feri­en­prä­senz in den Som­mer­fe­ri­en 2022

Die Sekre­ta­ria­te am BSZ Bad Winds­heim sind in den Som­mer­fe­ri­en in den fol­gen­den Zeit­räu­men besetzt:

 • 01.08. – 05.08.2022
 • 08.08. – 12.08.2022
 • 15.08. – 02.09.2022
 • 05.09. – 09.09.2022
 • ab 12.09.2022
 • Berufs­schu­le
 • geschlos­sen
 • geschlos­sen
 • Berufs­schu­le
 • Berufs­schu­le
 • Wirt­schafts­schu­le
 • Wirt­schafts­schu­le
 • geschlos­sen
 • Wirt­schafts­schu­le
 • Wirt­schafts­schu­le