Indus­trie­me­cha­ni­ker (m,w,d), Elek­tro­ni­ker für Betriebs­tech­nik (m,w,d), Mecha­tro­ni­ker (w,w,d), Maschi­nen­an­la­gen­füh­rer (m,w,d) – Binderholz